Gaudeix ja de tots els avantatges del Club!

Fes-te subscriptor del diari La Veu de l’Anoia.

Fes-te subscriptor del diari per estar informat/da de totes les notícies: en format imprès o digital. Tu tries! Si ets subscriptor/a formes part del Club VEUANOIA i pots gaudir de descomptes exclusius en comerços, activitats, espectacles i esdeveniments només ensenyant el teu carnet.

T’ho posem fàcil!

Descomptes per fer-te subscriptor/a del diari La Veu de l’Anoia i gaudir dels beneficis del Club

20% CARNET JOVE

APROFITA EL BONO CULTURAL JOVEN

20% FAMÍLIA NOMBROSA

20% FAMÍLIA MONOPARENTAL

10% PERSONES A L’ATUR

10% JUBILATS